Friday, February 13, 2009

മതത്തിന്റെ യുക്തി; യുക്തിയുടെ മതം:

കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പ്രസിഡന്റ്‌ യു.കലാനാഥനും കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം ആചാര്യൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയും കൂടി നടന്ന ഒരു ചർച്ചയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം.
മതം:സ്വാമി: മതം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം. വിദ്വാന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ മതം എന്ന് ഋഷിമാർ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയോ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ആ അഭിപ്രായത്തെ പിൻപറ്റി ഒരു ജനസമൂഹം ജീവിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മതമായി രൂപപ്പെടുന്നു. ഏതു മതത്തിനായാലും, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്‌ ശരി, ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേയ്ക്ക്‌ ആളു വരണം. മറ്റേത്‌ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അവന്റേതിനേക്കാൾ നല്ലത്‌ എന്റേതാണ്‌ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള മതമാണ്‌ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന.

യു.കലാനാഥൻ: സംഘടനകളെന്ന രൂപത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെയും ആത്മീയാശയങ്ങളുടെയും പേരിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസമാണ്‌ മതം. ആ അർത്ഥത്തിലാണ്‌ മതം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നമായി മാറുന്നത്‌. സമൂഹത്തിലിടപെട്ട്‌ സാമൂഹ്യവിമർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സമൂഹത്തിന്‌ ഗുണം ചെയ്യുക എന്നതാണ്‌. സമൂഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദോഷകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്‌ അക്കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കനുകൂലമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കലാണ്‌ ആ നിലക്ക്‌ ഞങ്ങളുടെ കടമ. ദോഷകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചക്കെടുത്താൽ മതിയാകും. വിവിധമതങ്ങൾ കാട്ടുന്ന വിക്രിയകൾ പല തരത്തിലാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ചില മതങ്ങളെ കർശനമായി പല തലങ്ങളിലും വിമർശിക്കേണ്ടിവരും. ചില മതങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മത്രം വിമർശിച്ചാൽ മതിയാകും. ദൈവവിശ്വാസം, പരലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, പ്രവാചകനിലുള്ള വിശ്വാസം, തനതായ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ - ഈ നാലു ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ സംഘടിത രൂപത്തെയാണ്‌ ഞാനിവിടെ മതംകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിച്ചത്‌.

സ്വാമി: നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾ വച്ച്‌ പല രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും മതമാണ്‌. മതങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്കു തുല്യമായ യാതന, രാഷ്ട്രത്തിനായി എന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും സമൂഹത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥാപകർ, പ്രവാചകർ, കൂട്ടായ വ്യക്തിത്വം എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ നമ്മളിലേയ്ക്ക്‌ ചേർക്കുക, നമ്മുടെതല്ലാത്തതിനെ വിമർശിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ മതലക്ഷണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കും ഇതര സംഘടനാ രൂപങ്ങൾക്കും കാണാം. യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനമായാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല.
'സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി' ഇത്തിരി വലുതായി എന്റെ ആശ്രമം, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ്‌ വളർന്നു വന്നാൽ മതലക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ. പിന്നെ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്‌ ചുറ്റിലും. എല്ലാം അനർത്ഥകരമാണ്‌. ഏതു വിഷയത്തിൽ ‘മമത്വം‘ വന്നാലും അതൊരു മതമായി മാറും. മതമുള്ള കാലത്തോളം സംഘർഷമാണ്‌. സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന, കൊല്ലിക്കുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളേയും നമ്മൾ മതത്തിന്റെ അതേ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കിക്കാണണം. ഐഡിയോളജി പഠിച്ചിട്ടല്ല ആരും സഹോദരങ്ങളുടെ കഴുത്തറുക്കാൻ പോകുന്നത്‌. നേതാവ്‌ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ്‌. അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മതമാണ്‌.

കലാനാഥൻ: സ്വാമി പറഞ്ഞതിനോട്‌ ഞാനും യോജിക്കുന്നു. മതത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്നു ഭാവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന്‌ കൂടുതലും മതലക്ഷണങ്ങളാണ്‌ കാണിക്കുന്നത്‌.

സ്വാമി: നമ്മൾ മൂല്യങ്ങൾക്ക്‌ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക. ആ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്താനുള്ള സദാചാരങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ദുരാചാരങ്ങളെ, അനാചാരങ്ങളെ എതിർക്കുക.

കലാനാഥൻ: അതിന്‌ ആദ്യമായി ദുരാചാരങ്ങളും സദാചാരങ്ങളും തമ്മിൽ വേർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. ആ പ്രക്രിയയിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ യുക്തിവാദിയും വിശ്വാസിയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകാം. തർക്കവിഷയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച്‌ തർക്കരഹിതമായവയിൽ ഊന്നി സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനു വേണ്ടി അവയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്‌ ഗുണപ്രദമാകുക എന്നു തോന്നുന്നു.

ആത്മീയം :സ്വാമി: ആദ്ധ്യാത്മികത എന്നു പറഞ്ഞാൽ സത്യാന്വേഷണമാണ്‌. ആത്മ എന്ന ശബ്ദത്തിന്‌ ഉള്ളത്‌, ഉണ്മ എന്നൊക്കെയാണ്‌ ഉപനിഷത്‌ അതിനെ നിർവ്വചിക്കുന്ന സമയത്ത്‌ അർത്ഥം പറയുന്നത്‌. എന്താണ്‌ ഉണ്മ, എന്താണ്‌ സത്ത - അത്‌ ആത്മ. അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്‌ ആദ്ധ്യാത്മ. ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ്‌ ആദ്ധ്യാത്മികത.
കലാനാഥൻ: സത്യാന്വേഷണം ആരെവിടെ നടത്തുന്നതും ഉചിതമായ കർമ്മമാണ്‌. സ്വാമി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്‌ ആദ്ധ്യാത്മികമായ സത്യാന്വേഷണത്തിലാവാം. ഭൗതികമായ സത്യാന്വേഷണവും അതുപോലെ തന്നെ മൂല്യവത്താണ്‌. സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ പടവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലാണ്‌ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുക്തിവാദം. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമെ ശരിയായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ. സംശയിക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്യുക, താൽക്കാലിക നിഗമനത്തിലെത്തുക, നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക, സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിക്കുക, അതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുക - ഇതാണ്‌ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗ്ഗം.
സ്വാമി: യുക്തിപൂർവ്വമായ വിചാരം തന്നെയാണ്‌ വേദാന്തവും പറയുന്നത്‌. ശ്രോതവ്യഃ, മന്തവ്യഃ, നിദിധ്യാസിതവ്യഃ എന്നാണ്‌ വ്യക്തമായി ശ്രുതി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌. ഒന്നാമത്തേത്‌ ശ്രവണമാണ്‌. ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന്‌, സത്യദർശ്ശനം നേടിയ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്‌ നീ ശ്രവണം ചെയ്യൂ. പോര, അതപ്പടി നീ വിശ്വസിക്കരുത്‌. യുക്തിപൂർവ്വം വിചാരം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക്‌ സംശയങ്ങൾ വരും. ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം തുടരുക. അങ്ങനെ നിതിധ്യാസനം എന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ എത്തും. അതിലൂടെയാണ്‌ സത്യസാക്ഷാത്‌കാരത്തിലേക്ക്‌ എത്താൻ കഴിയുക.

കലാനാഥൻ: യുക്തിക്ക്‌ പരിമിതികളുണ്ട്‌. എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അവസാന ഉത്തരം ഇന്നു തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന്‌ യുക്തിവാദി ശഠിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന്‌ യുക്തിപൂർവ്വം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. എല്ലാ കാലത്തും നാം അനുഭവിച്ചുപോന്ന കാര്യമാണിത്‌. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിയാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാതെ നാളെ വീണ്ടും യുക്തിപരമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്‌. എവിടെ യുക്തി പരാജയപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ആ യുക്തിക്ക്‌ മാത്രമെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യുക്തിയുടെ അവലംബമില്ലാതെ ഒരു മുന്നേറ്റവും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല.

സ്വാമി: ഇതിലേയ്ക്കു തന്നെയാണ്‌ നമ്മളും വിരൽ ചൂണ്ടിയത്‌. യുക്തിപൂർവ്വം ഇന്ന്‌ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്‌. അതുകൊണ്ട്‌ അവയെ തള്ളിപ്പറയരുത്‌.

കലാനാഥൻ: യുക്തിവാദത്തിന്റെ പേരിലും നാസ്തികരുണ്ട്‌, കേവല വാദികളുണ്ട്‌. ചിലതിനെ അന്ധമായി എതിർക്കുന്നവർ. എന്നാൽ നാളെ യുക്തിപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനാണ്‌ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്‌ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്‌ യഥാർത്ഥ യുക്തിവാദം.

സ്വാമി: പക്ഷെ, വേദാന്തി അത്‌ അംഗീകരിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്‌ ഒരു വേദാന്തിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയില്ല. ആരെങ്കിലും അതു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരീശ്വരനെ ആരുണ്ടാക്കി എന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കും.
കലാനാഥൻ: യുക്തിവാദി എന്ന നിലക്ക്‌ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമാണ്‌ എനിക്ക്‌ പ്രധാനം. സമുഹജീവിതത്തിൽ വേദാന്തം ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്‌. അത്‌ ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയാണ്‌. നേരെമറിച്ച്‌ മതം എന്നു പറയുന്നത്‌ മൊത്തം സമൂഹത്തെ സമഗ്രമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്‌. വേദാന്തി പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുകളുണ്ടായാൽ പോലും ഞാൻ അയാളെ എതിർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മതക്കാരന്റെ സാമൂഹ്യ ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്ന അസംബന്ധങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത്‌ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ്‌ എനിക്ക്‌ പ്രധാനം. മതഭീകരവാദത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരാണ്‌ സ്വാമിയും ഞാനും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടുകൂട്ടരും എന്ന്‌ എനിക്കു തോന്നുന്നു.
------------------------
('പിറവി' എന്ന ഒരു പുതിയ മാഗസിനിൽ വന്ന ചർച്ചയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ചിന്തകന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കമന്റിനും അതിനു ചിന്തകൻ എഴുതിയ മറുപടിക്കും ഒരു വിശദീകരണം ആയി കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചർച്ചയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.)

19 comments:

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്‌ ഒരു വേദാന്തിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയില്ല. ആരെങ്കിലും അതു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരീശ്വരനെ ആരുണ്ടാക്കി എന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കും.

ജ്വാല said...

ചിന്തകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിഷയം..
നന്ദി

Dr.jishnu chandran said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്

സജി said...

--എന്നാൽ നാളെ യുക്തിപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനാണ്‌ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്‌ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്‌ യഥാർത്ഥ യുക്തിവാദം---

ചില യുക്തിവാദികള്‍ക്ക്, ഈശ്വരനെന്നോ, ഈശ്വര വിശ്വ്വസിയെന്നോകേള്‍ക്കുന്നത് ,പരമ പുച്ഛമാണ്! അവര്‍ ഇതൊന്നു വായിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍!

CK Latheef said...

സ്വാമിമാരും യുക്തിവാദികളും പാതിരിമാരും സാധാരണയായി പറയുന്ന ഒരു വാദമാണ് ;

''ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്‌ ശരി, ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേയ്ക്ക്‌ ആളു വരണം. മറ്റേത്‌ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അവന്റേതിനേക്കാൾ നല്ലത്‌ എന്റേതാണ്‌ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള മതമാണ്‌ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന.''

ഓരോ മതക്കാരും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മതം ശരിയാണ് എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ മതം മാത്രമാണ് ശരി എന്നും അവര്‍ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരേയൊരു സ്രഷ്ടാവ് അവനോട് മാത്രമേ ആരാധിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്്‌ലാം ശരിയാണ് എന്നാണോ ഹിന്ദുസ്വാമിമാരും ക്രിസ്ത്യന്‍ പാതിരിമാരും യുക്തിവാദികളും ധരിക്കുന്നത്. സംഗതിയതല്ല ഇപ്രകാരം വാദിക്കുന്നവര്‍ ഒരേതരം പ്രതിരോധത്തിലാണ്. തങ്ങളുടെ മതമാണ് ശരിയെന്നും ഇതര മതങ്ങള്‍ തെറ്റാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നതും അപരാധമല്ല. അയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ച അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാള്‍ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കുഴപ്പത്തിന് ഹേതുവാണ് എന്ന് പറയുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം അവര്‍ കപടന്‍മാരും കുഴപ്പക്കാരുമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കുഴപ്പവും തലവേദനയുമുണ്ടാക്കുന്നവര്‍ തങ്ങള്‍ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മതം അപരന്റെ മേല്‍ ബലപ്രയോഗം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ മതം തങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം എന്ന രൂപത്തില്‍ അന്യമതക്കാര്‍ക്ക് നേരെ വിദ്വേഷം വമിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്നവര്‍ തിരുത്തിതരണമെന്ന അപേക്ഷയോടെ.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ Latheef:
ലത്തീഫിന്റെ വിമർശനം, ലത്തീഫ് വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ രീതി മാത്രമാണ് ശരി എന്ന നിഗമനത്തിലാണ്. ലോകത്തിൽ ഒരുമതം മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്താലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആളുകളുടെ തോന്ന്യാസവും ആണെന്ന കൂപമണ്ഡൂകവാദം ആണ് അതിനു കാരണം.

താങ്കളുടെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ എനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

[ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരേയൊരു സ്രഷ്ടാവ് അവനോട് മാത്രമേ ആരാധിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്്‌ലാം ശരിയാണ് എന്നാണോ ഹിന്ദുസ്വാമിമാരും ക്രിസ്ത്യന്‍ പാതിരിമാരും യുക്തിവാദികളും ധരിക്കുന്നത്.]

ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇവിടെ ആരും ഉന്നയിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെങ്ങനെ ഈ സംശയം ഉണ്ടായി എന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭൂമിയിലുള്ള (അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കാത്ത) മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കാൻ നടക്കല് മാത്രമാണോ ഈ ദൈവത്തിന് പണി.

CK Latheef said...

'ലോകത്തിൽ ഒരുമതം മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്താലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആളുകളുടെ തോന്ന്യാസവും ആണെന്ന കൂപമണ്ഡൂകവാദം ആണ് അതിനു കാരണം.'

അല്ല പാര്‍ത്ഥാ...
ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മതവും ദൈവപ്രോക്തമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്്‌ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് ഞാന്‍. താങ്കളെ എനിക്ക് പരിചയം ജബ്ബാര്‍ മാഷിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നായതിനാല്‍ താങ്കളുപയോഗിച്ച് പദപ്രയോഗങ്ങളെ ഞാന്‍ അവഗണിക്കുകകയാണ്. അതില്‍ നിന്ന് ഇസ്്‌ലാം മനസ്സിലാക്കിയവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനെ കഴിയൂ എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് മറുപടിപറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്ന തോന്നല്‍ താങ്കള്‍ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. താങ്കള്‍ വളരെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ചചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു അഭിപ്രായം ഇടാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി.

[ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരേയൊരു സ്രഷ്ടാവ് അവനോട് മാത്രമേ ആരാധിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്്‌ലാം ശരിയാണ് എന്നാണോ ഹിന്ദുസ്വാമിമാരും ക്രിസ്ത്യന്‍ പാതിരിമാരും യുക്തിവാദികളും ധരിക്കുന്നത്.]

ഇത് എന്റെ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ. ഇപ്രകാരം അരെങ്കിലും വാദിച്ചതായി ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.

ഒരു ബ്ലോഗര്‍തന്നെ ഇപ്രകാരം തന്റെ പോസ്റ്റിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു നവാഗതനായ എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ്. ക്ഷമിക്കണം ഞാനിനി ഇവിടെ വരില്ല.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@Latheef:
[ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരേയൊരു സ്രഷ്ടാവ് അവനോട് മാത്രമേ ആരാധിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്്‌ലാം ശരിയാണ് എന്നാണോ ഹിന്ദുസ്വാമിമാരും ക്രിസ്ത്യന്‍ പാതിരിമാരും യുക്തിവാദികളും ധരിക്കുന്നത്.]

ഇത് താങ്കളുടെ ചോദ്യമോ സംശയമോ ആയിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലായില്ല. അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തവർ സമ്മതിച്ചതായാണ് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്ന ധ്വനി താങ്കളുടെ വാചകത്തിലുണ്ട്.

അതു മാത്രമല്ല, അത് പറഞ്ഞ സ്വാമിയെ കുഴപ്പക്കാരനും കപടനുമായി കാണാനേ താങ്കളുടെ അറിവ് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ.
ഇങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം:
[മറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കുഴപ്പത്തിന് ഹേതുവാണ് എന്ന് പറയുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം അവര്‍ കപടന്‍മാരും കുഴപ്പക്കാരുമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.]

ഏതു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും, ഗീതയിലെ ഈ വാക്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം.

"ജ്ഞാന സംച്ഛിന്ന സംശയം" ജ്ഞാനം കൊണ്ട്‌ സംശയനിവൃത്തി വരുത്താതെ ആത്മലാഭം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
അതിന് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാതെ വരും.
ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതവും ദൈവപ്രോക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മാത്രമെ താങ്കളുടെ ചിന്ത എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടന്നും വിട്ട്, എല്ലാം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുവരെ എത്താൻ താങ്കളുടെ ജ്ഞാനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിലെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

Shebu said...

ഈശ്വരനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ചോദ്യം, ഈശ്വരനടക്കം എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപെട്ടതാവണം എന്ന മനുഷ്യ ബുദ്ധിയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ "GOD = UNCREATED" ദൈവം സ്രഷ്ടാവ് ആണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാനെന്കില്‍ പിന്നെ സ്രഷ്ടാവ് എന്ന പദത്തിന് എന്തര്‍ത്ഥം!

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ Shebu :

ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന അദ്വൈത ചിന്തയിൽ ഗോഡ് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിത്തീരുകയാണ്. ഗോഡ് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡൌൺ എവിടെ, അതിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തീർന്നു പോകും. അപ്പോൾ ദൈവം എന്തെടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിൽ ഒരു കാലത്തും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ക്ഷയമില്ലാതെയിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം. എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മമല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. ദൈവം ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളല്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

CK Latheef said...

എന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് താങ്കളെ പ്രകോപിപിച്ചത് എന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കി. മറ്റൊന്ന് താങ്കള്‍ തെറ്റായി ധരിച്ചത് കൊണ്ടും. താങ്കള്‍ ഇങ്ങനെ തുറന്നെഴുതിയതിനാല്‍ ഞാനിവിടെ വരില്ല എന്ന എന്റെ വാക്കിന് നിലനില്‍പില്ല. മാന്യസാമിജിയിലേക്ക് എന്റെ കടുത്ത പ്രയോഗം എത്തിചേരുന്നു എന്ന് താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും. ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധ്യതയാണ്. എങ്കിലും ഞാന്‍ സൂക്ഷമത പാലിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. അത് പറയാന്‍ കൂടിയാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നത്.

'എല്ലാം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുവരെ എത്താൻ താങ്കളുടെ ജ്ഞാനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ'

താങ്കളുടെ ഈ നിബന്ധനപാലിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ചര്‍ചയില്‍ വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാമൊക്കെ പഠിതാക്കളല്ലേ. എന്റെ വാദത്തേക്കാള്‍ നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് കൂടുതല്‍ ശരി എന്ന് താങ്കള്‍ ധരിക്കുന്നില്ലേ. താങ്കള്‍ ആ നന്‍മ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് തലവേദനയാകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട ചോദ്യം. ഇവിടെ ഞാന്‍ എഴുതുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു.

CK Latheef said...

'ഈശ്വരൻ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്‌ ഒരു വേദാന്തിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയില്ല. ആരെങ്കിലും അതു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരീശ്വരനെ ആരുണ്ടാക്കി എന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കും.'

വേദാന്തി അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെതിരഭിപ്രായമില്ലാത്തിടത്തോളം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. ഖുര്‍ആന്‍ അങ്ങിനെ പറയുന്നു. അതിനാല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വിശ്വാസികള്‍ അതിന് മറുപടി പറയാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്റെ മറുപടി ഇവിടെ വായിക്കുക.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

താങ്കളുടെ മറുപടി വായിച്ചു. ചോദ്യവും അവിടെയുണ്ട്.

nandana said...

സ്വാമി , പാര്‍ഥന്‍ , യുക്തിവാദി , ലതീഫ്‌ ....എല്ലാം വായിച്ചു ..ചിന്തിച്ചു ...ഇവിടെ സ്വാമിയും യുക്തിവാദിയും അവരുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതായി മനസിലാകുന്നു ..ലത്തീഫും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നു .......
മതവും പ്രസ്ഥാനവും മറ്റും മറ്റും ...അപരനെ അടിചെല്‍പ്പിക്കുമ്പോഴും ...അറിവില്ലതവനെ ചൂഷണം ചെയ്യുംബോഴുമാണ്
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് .എല്ലാവരും യുക്തിവാദികളും .....എല്ലാവരും മത വിശ്വാസികളും ആവണം എന്ന് ശഠിക്കരുത്‌ ....
നമ്മളെല്ലാം ..ഒരു ഗര്‍ഭ പാത്രത്തിന്റെ മക്കള്‍ ..
നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു
നന്ദന

Pravasi said...

ഈ പുള്ളിയെ വിട്ടുപോയോ? ...പേര്: ഗിരീഷ്കുമാര്‍. ശ്രീപുരം തന്ത്ര റിസര്‍ച്ച് സെന്ററിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍. ഇങ്ങേരുടെ കുറെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ യൌടുബില്‍ സുലഭമാണ്. കേള്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കുക... എന്നിട്ട ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യ്‌...ചുമ്മാ കേള്‍ക്ക്... നമ്മള്‍ മലയാളിക്ക് പൊതുവേ ഉള്ള ശീലമാണല്ലോ...അറ്റവും മുറിയും കേട്ടും കണ്ടും മൊത്തത്തില്‍ വിമര്‍ശിക്കുക ....എന്നത്......

എട്ടു ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്ള ഒരു സംവാദമാണ്... മുഴുവന്‍ കേട്ടിട്ടേ...എന്തെങ്കിലും വിളമ്പാവൂ...

നിരീശ്വര വാദം VS ഈശ്വരവാദം

shankara said...

തിരുത്ത്: "ശ്രോതവ്യഃ, മന്ദവ്യഃ, നിതിധ്യാസനവ്യഃ" എന്നതല്ല "ശ്രോതവ്യഃ, മന്തവ്യഃ, നിദിധ്യാസിതവ്യഃ" എന്നതാണ് ശരി.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

നന്ദി,
തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഷിബു ഭാസക്കരന്‍ said...

വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ് ,,,

mayilpeili said...

അറിവുകൾ വിചാരം ചെയ്യപ്പെടുകയും യുക്തിഭദ്രതയേ ജ്ഞാനമായി കണ്ടെത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നു തന്നെയാണ് എന്നും ജ്ഞാനികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത്......നന്നായിരിക്കുന്നു ആശംസകൾ പാർത്ഥൻ......!!!